සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්

අප අමතන්න

WhatsApp / Wechat / Mob:+ 86 13586680186

විද්යුත් තැපෑල:info@judin-line.com

එකතු කරන්න: # 3 ඉන්දියා සහ ටීඩී පාර, ජිෂිගාං කාර්මික උද්‍යානය, යින්ෂෝ දිස්ත්‍රික්කය, නිංබෝ, 315171, පීආර් චීනය

ගූගල් විශ්ලේෂණ සඳහා නිරපේක්ෂ ආරම්භක මාර්ගෝපදේශය

වේලාව: 2021-06-26 පහර: 43

If you don’t know what Google Analytics is, haven’t installed it on your website, or have installed it but never look at your data, then this post is for you. While it’s hard for many to believe, there are still websites that are not using Google Analytics (or any analytics, for that matter) to measure their traffic. In this post, we’re going to look at Google Analytics from the absolute beginner’s point of view. Why you need it, how to get it, how to use it, and workarounds to common problems.


Why every website owner needs Google Analytics

Do you have a blog? Do you have a static website? If the answer is yes, whether they are for personal or business use, then you need Google Analytics. Here are just a few of the many questions about your website that you can answer using Google Analytics.

How many people visit my website?
Where do my visitors live?
Do I need a mobile-friendly website?
What websites send traffic to my website?
What marketing tactics drive the most traffic to my website?
Which pages on my website are the most popular?
How many visitors have I converted into leads or customers?
Where did my converting visitors come from and go on my website?
How can I improve my website’s speed?
What blog content do my visitors like the most?

There are many, many additional questions that Google Analytics can answer, but these are the ones that are most important for most website owners. Now let’s look at how you can get Google Analytics on your website.
How to install Google Analytics

First, you need a Google Analytics account. If you have a primary Google account that you use for other services like Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google+, or YouTube, then you should set up your Google Analytics using that Google account. Or you will need to create a new one.

This should be a Google account you plan to keep forever and that only you have access to. You can always grant access to your Google Analytics to other people down the road, but you don’t want someone else to have full control over it.

Big tip: don’t let your anyone (your web designer, web developer, web host, SEO person, etc.) create your website’s Google Analytics account under their own Google account so they can “manage” it for you. If you and this person part ways, they will take your Google Analytics data with them, and you will have to start all over.
Set up your account and property

Once you have a Google account, you can go to Google Analytics and click the Sign into Google Analytics button. You will then be greeted with the three steps you must take to set up Google Analytics.

After you click the Sign Up button, you will fill out information for your website.

Google Analytics offers hierarchies to organize your account. You can have up to 100 Google Analytics accounts under one Google account. You can have up to 50 website properties under one Google Analytics account. You can have up to 25 views under one website property.

Here are a few scenarios.

SCENARIO 1: If you have one website, you only need one Google Analytics account with one website property.
SCENARIO 2: If you have two websites, such as one for your business and one for your personal use, you might want to create two accounts, naming one “123Business” and one “Personal”. Then you will set up your business website under the 123Business account and your personal website under your Personal account.
SCENARIO 3: If you have several businesses, but less than 50, and each of them has one website, you might want to put them all under a Business account. Then have a Personal account for your personal websites.
SCENARIO 4: If you have several businesses and each of them has dozens of websites, for a total of more than 50 websites, you might want to put each business under its own account, such as 123Business account, 124Business account, and so on.

There are no right or wrong ways to set up your Google Analytics account—it’s just a matter of how you want to organize your sites. You can always rename your accounts or properties down the road. Note that you can’t move a property (website) from one Google Analytics account to another—you would have to set up a new property under the new account and lose the historical data you collected from the original property.

For the absolute beginner’s guide, we’re going to assume you have one website and only need one view (the default, all data view. The setup would look something like this.

Beneath this, you will have the option to configure where your Google Analytics data can be shared.

Install your tracking code

Once you are finished, you will click the Get Tracking ID button. You will get a popup of the Google Analytics terms and conditions, which you have to agree to. Then you will get your Google Analytics code.

This must be installed on every page on your website. The installation will depend on what type of website you have. For example, I have a WordPress website on my own domain using the Genesis Framework. This framework has a specific area to add header and footer scripts to my website.

Alternatively, if you have a WordPress on your own domain, you can use the Google Analytics by Yoast plugin to install your code easily no matter what theme or framework you are using.

If you have a website built with HTML files, you will add the tracking code before the </head> tag on each of your pages. You can do this by using a text editor program (such as TextEdit for Mac or Notepad for Windows) and then uploading the file to your web host using an FTP program (such asFileZilla).

If you have a Shopify e-commerce store, you will go to your Online Store settings and paste in your tracking code where specified.

If you have a blog on Tumblr, you will go to your blog, click the Edit Theme button at the top right of your blog, and then enter just the Google Analytics ID in your settings.

As you can see, the installation of Google Analytics varies based on the platform you use (content management system, website builder, e-commerce software, etc.), the theme you use, and the plugins you use. You should be able to find easy instructions to install Google Analytics on any website by doing a web search for your platform + how to install Google Analytics.
Set up goals

After you install your tracking code on your website, you will want to configure a small (but very useful) setting in your website’s profile on Google Analytics. This is your Goals setting. You can find it by clicking on the Admin link at the top of your Google Analytics and then clicking on Goals under your website’s View column.

Goals will tell Google Analytics when something important has happened on your website. For example, if you have a website where you generate leads through a contact form, you will want to find (or create) a thank you page that visitors end upon once they have submitted their contact information. Or, if you have a website where you sell products, you will want to find (or create) a final thank you or confirmation page for visitors to land upon once they have completed a purchase.